Andmekaitsetingimused

1. Vastutav töötleja
Arusfur OÜ
Niidi 11/2
10314, Tallinn
Eesti
(edaspidi „Arusfur“ või „meie“)

2. Kontaktisik
Jelena Arusoo
Arusfur OÜ
Niidi 11/2
10314, Tallinn
Eesti
info@arusfur.ee
55919858

3. Andmekaitsetingimustes kasutatavad mõisted

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või
tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta.

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende
kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute
kogum.

Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Meie
järgmisi internetiportaali: Arusfur

4. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja
eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine, Arusfur
õigustatud huvi (näiteks kliendisuhete haldamine), Teie antud nõusolek, ning
Arusfur juriidiline kohustus.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

 • meie toodete ja teenuste kättetoimetamine,
  hooldamine ja arendamine,
 • meie lepinguliste suhete ja muude
  kohustuste täitmine,
 • meie lepinguliste ja seadustest tulenevate
  õiguste tagamine ja kaitsmine,
 • kliendisuhete haldamine ja klientidega
  suhtlemine,
 • e-turundus ja otseturundus,
 • sihtreklaam meie ja teiste veebiteenuste
  kaudu,
 • seadustest tulenevad kohustused dokumentide
  säilitamiseks.

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüs),
et tuvastada andmesubjektide veebipõhist käitumist ja luua saadud
informatsiooni põhjal profiile. Kasutame seda informatsiooni sihtturunduseks ja
meie teenuste arendamiseks.

4. Milliseid isikuandmeid töötleme?

Töötleme Kasutaja järgmiseid isikuandmeid:

 • Andmesubjekti põhiandmed, näiteks
  autori/autoriõigusega kaitstava materjali saatja ees ja perekonnanimi;
 • Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks
  e-posti aadress; telefoninumber, kontaktaadress;
 • Andmesubjekti käitumisega seotud teave
  teenuste ja veebisaidi kasutamisel, mida kasutatakse profiili
  koostamiseks, näiteks külastatud veebisaidid ja teenused,

külastuste/kasutamise kestus,
veebisaitidel ja teenustes tehtud toimingud;

 • Andmesubjekti lõppseadmete tehniline teave,
  näiteks IP-aadress, Küpsiste andmed, MAC-aadress ja operatsioonisüsteem;
 • Võimalikud otseturundusest keeldumised ja
  nõusolekud;
 • Andmesubjekti poolt esitatud muu
  informatsioon.

 

5. Kus kohast saame isikuandmeid?

Saame kasutajaga seotud isikuandmeid peamiselt Kasutajalt
endalt.

Selliste andmete ajakohastamine toimub manuaalselt Kasutaja enda
poolt.

6. Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid
väljaspoole EL-i või EMP-i?

Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid,
kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes hooldus ja
kliendituge, pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist, turundusteenuseid
ja IT-keskkonda, samuti meie toodetele ja teenustele riistvara ja
võrguühendust. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete
töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad
teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.

Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus
tuleneb õigusaktidest.

Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid
väljapoole EL-i/EMP-i.

7. Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud
ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad
töötlema klientide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne
kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud
tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest
tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult
selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes
arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.

Kasutajate isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendisuhte
ajal ja seni kuni me osutame teenuseid ja kolm (3) aastat pärast kliendisuhte
või teenuste osutamise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti.
Potentsiaalsete klientide isikuandmed kustutatakse või ajakohastatakse, kui
need avastatakse olevat vananenud või kui turundustegevusele ei ole vastatud.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes
seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki
mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise
eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid.
Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8. Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid?

Arusfur kasutab parema kasutuskogemuse tagamiseks küpsiseid ehk
cookies’id. Lisaks Arusfur pakutud küpsistele võivad teatud lehe elemendid
sisaldada ka kolmandate osapoolte küpsiseid.

Arusfur lehtedel kasutatakse püsi-, sessioon-, jälgimis- ja
reklaamiküpsiseid, mis võimaldavad pakkuda kasutaja eelistustele vastavaid
reklaame, koostada Arusfur lehe külastajate kohta anonüümset statistikat, ning
pakkuda lehe toimimiseks vajalikke funktsioone.

Lehe kasutajal on õigus küpsistest keelduda, muutes selleks oma
veebilehitseja sätteid. Info ja juhendid on leitavad aadressil
www.aki.ee/et/kupsised. Küpsistest keeldumise korral võivad osad lehe
funktsioonid töötada tavapärasest erinevalt.

9. Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse
kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete
parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete
töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie
nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete
kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata
isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile
üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või
meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile
või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, kui tunnete, et Teie õigusi on
rikutud.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes
esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas kui
teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil.

Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed
olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva
seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid
otseturunduse osas, sealhulgas profileerimise otseturunduse eesmärgil.

10. Kellega kontakteeruda?

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb
esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil.

11. Käesoleva andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma,
lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse
jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest
teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse
meie kodulehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et
olla kursis võimalike tehtud muudatustega